แบบฝึกเสริมทักษะ STEM 6

รหัสสินค้า : book19

ราคา

105.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 105.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หนังสือแบบฝึกส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการออกแบบทางวิศวกรรม

- มีโจทย์เพื่อฝึกทักษะการสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูล

- พัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ, ฝึกการตีโจทย์และแก้ปัญหาและการคำนวณเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- มีเนื้อหาในสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาทิ การเกิดและผลของแรงไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า, ความรู้ด้านสารอาหาร, รู้จักแม่เหล็ก เป็นต้น

- พิมพ์ 4 สี จำนวน 32 หน้า ขนาดเล่ม A4

ราคา 105 บาท