ชวนรู้ดิจิทัล2

รหัสสินค้า : book8

ราคา

200.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 200.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หนังสือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลให้กับผู้เรียนระดับประถมศึกษา เนื้อหาครอบคลุม การคิด วิเคราะห์ และการใช้เหตุผลในการรับและเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมถึงมารยาทในการสื่อสารในสังคมออนไลน์และในโลกอินเทอร์เน็ต

- การสร้างสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

- การป้องกันอันตรายจากสังคมออนไลน์

- มารยาทในการสื่อสารในสังคมออนไลน์

- การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสังคมออนไลน์

- การรู้เท่าทันและการจัดการตนเองจากการระรานทางไซเบอร์

- การวิเคราะห์สื่อและสารสนเทศ และข่าวสารในโลกดิจิทัล 

- พิมพ์ 4 สี จำนวน 80 หน้า ขนาดเล่ม A4

ราคา 200 บาท