รู้เท่าทันดิจิทัล 2

รหัสสินค้า : book3

ราคา

225.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 225.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ และรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลยุคใหม่ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างปลอดภัย เหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาในเล่มครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ 

- เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การใช้งานสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

- การรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมในโลกดิจิทัล

- การสื่อสารในโลกดิจิทัลอย่างเหมาะสม มีเหตุผลและมีมารยาท

- พฤติกรรมที่เหมาะสมในการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์

- พิมพ์ 4 สี จำนวน 104 หน้า ขนาดเล่ม A4

ราคา 225 บาท